Policy

Personuppgiftspolicy

Wingårdhs behandlar personuppgifter för affärsmässiga ändamål och enligt tillämpad lagstiftning. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Wingårdh Arkitektkontor AB, org.nr. 556339-7503, (’Wingårdhs’), behandlar dina personuppgifter. Wingårdhs kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter:

Wingårdhs Personuppgiftspolicy
Wingårdhs behandlar personuppgifter för affärsmässiga ändamål och enligt tillämpad lagstiftning. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Wingårdh Arkitektkontor AB, org.nr. 556339-7503, (’Wingårdhs’), behandlar dina personuppgifter. Wingårdhs kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Wingårdhs är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:
• Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
• Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev.
• Kunder och samarbetspartners, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om Wingårdhs produkter eller tjänster.
• Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
3.1 För dig som är besökare Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare: – IP-nummer och information om din användning av Wingårdhs webbplats.

3.2 För dig som är nyhetsbrevsmottagare Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som nyhetsbrevsmottagare:
E-postadress, samt IP-nummer och information om din användning av Wingårdhs webbplats.

3.3 För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund eller leverantör: – Namn, personnummer, kopia på ID/körkort, samt kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer och länk till profil på socialt media.

4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar Wingårdhs personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner eller leverantör till Wingårdhs är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

4.2 Wingårdhs inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Wingårdhs har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Wingårdhs bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.4 Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt, exempelvis arbete med webbplatser, arbete på sociala medier, m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje projekt.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
5.1 Wingårdhs lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Wingårdhs sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Wingårdhs personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Wingårdhs kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Wingårdhs som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Wingårdhs bedömer kan vara av intresse för dig.

5.3 Wingårdhs sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Wingårdhs dina personuppgifter snarast möjligt.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter?
6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Wingårdhs berättigat intresse. Wingårdhs förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part, beroende på omständigheterna, antingen blir självständigt personuppgiftsansvarig, med Wingårdhs gemensamt personuppgiftsansvarig eller Wingårdhs personuppgiftsbiträde.

7. Var lagrar vi dina personuppgifter?
Wingårdhs kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.

8. Cookies
8.1 När du besöker vår webbplats använder vi inte cookies, då vi inte har ett behov av att veta vilka sidor du besöker. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse.

9. Profilering
9.1 Wingårdhs hemsida behandlar inte dina personuppgifter genom profilering, utan enbart för att presentera projekt och kompetensområden.

10. Vad har du som registrerad för rättigheter?

10.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Wingårdhs i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Wingårdhs kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.

10.2 Rätt till rättelse och begränsning
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Wingårdhs behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

10.3 Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

10.4 Rätt att invända
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

10.5 Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Wingårdhs som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

10.6 Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

11. Ändringar av policyn
Wingårdhs förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Wingårdhs informera om detta på lämpligt sätt.

12. Kontakta Wingårdhs
12.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Wingårdhs kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Ulrika Ahlberg
Wingårdhs, Kungsgatan 10a
411 22 Göteborg
Tel: 072 718 24 14
personuppgiftsombud@wingardhs.se