Code of conduct

Uppförandekod för affärspartners

Wingårdhs vision är att ligga i framkant när det gäller arkitektur som påverkar både människor och miljö. För att detta ska vara möjligt behöver vi även ställa krav på våra affärspartners. Med affärspartners menar vi alla parter som bidrar till vår affärsverksamhet så som beställare, leverantörer, underkonsulter och andra samarbetspartners.

Denna uppförandekod ska gälla för alla Wingårdhs affärspartners. Affärspartnerns utfärdande av fakturor, tillhandahållande av varor eller tjänster, accept av anbud eller uppdragsbekräftelser, samt ingående av avtal utgör dennes godkännande att följa bestämmelserna i denna uppförandekod.

Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compacts tio principer. Vi avstår från uppdrag och samarbeten som inte bedöms uppfylla nedanstående bestämmelser.

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition och internationella konventioner ska respekteras.

Alla ska behandlas lika och ges lika möjligheter oavsett etnicitet, kön, religion, ålder, funktionshinder, civilstånd, graviditet, sexuell läggning, politisk åsikt, nationalitet, socialt ursprung eller andra utmärkande egenskaper.

Arbetsvillkor
Barnarbete får inte användas. Endast arbetstagare som är över 15 år eller över åldern för avslutande av obligatorisk skolgång får anställas.

Det får inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete.

Fysisk eller psykisk misshandel, sexuella eller andra trakasserier och hot, förtryck eller annan kränkande särbehandling eller bestraffning från arbetsgivaren får inte förekomma.

En säker och hälsosam arbetsmiljö ska tillhandahållas.

Lön till arbetstagare för en normal arbetsvecka ska som minst uppfylla nationell lagstiftning eller branschstandard.

Arbetstiden ska överensstämma med nationell lagstiftning eller branschstandard och får inte överstiga arbetstid som formuleras i internationella konventioner.

Alla arbetstagare ska utan undantag ha rätt att ansluta sig till eller etablera fackföreningar på egen begäran och för att förhandla kollektivt

Miljö
Nationell miljölagstiftning ska alltid följas. Vi förväntar oss att våra affärspartners har kunskap och kontroll över sin miljöpåverkan, oavsett vilken bransch de verkar i, och att de kontinuerligt arbetar för att minska den. Vi vill exempelvis att:

  • Varuleverantörer ska kunna tillhandahålla relevant miljödata avseende deras produkts ekologiska fotavtryck.
  • Underkonsulter och underentreprenörer ska ha kunskap om hur de miljökrav som fastställts inom ett projekt ska uppnås.
  • Vi uppmuntrar både våra anställda och affärspartners att begära miljövarudeklarationer för de produkter som föreskrivs i våra projekt.

Affärsetik
Våra affärspartners ska vara öppna och transparenta i alla beslut och aktiviteter som påverkar affärsrelationen med oss. Lagar och bestämmelser som reglerar affärspartnerns affärsområde ska följas och respekteras. Ingångna avtal ska följas. Det är förbjudet att utnyttja sin ställning för att skaffa sig personliga förmåner. Mutor får aldrig förekomma. Det innebär att det är förbjudet att erbjuda eller ta emot något av värde i syfte att påverka beslut, vinna affärstillfällen eller erhålla andra fördelar. Vi förväntar oss att våra affärspartners uppträder hederligt och med integritet gentemot oss och andra affärspartners.

Sekretess
Som affärspartner till Wingårdhs förväntar vi oss att ni hanterar information om vår affärsverksamhet som ni kan komma att ta del av på ett ansvarsfullt sätt och endast använder informationen i den utsträckning som är nödvändig för fullgörande av uppdraget. Om vi kräver ska ett separat sekretessavtal ingås.

Uppföljning
Vi förutsätter att våra affärspartners följer bestämmelserna i denna uppförandekod och har rätt att genomföra revisioner för att säkerställa detta. Om det kommer till vår kännedom att affärspartnern inte följer bestämmelserna kommer vi att kräva att åtgärder vidtas. Om inte några åtgärder kan påvisas inom en fastställd tidsram kommer vi att överväga att bryta samarbetet.

Gert Wingårdh
2023.01.23

Vid frågor kontakta:
avtal@wingardhs.se